Answer Key of Russian CBSE UGC NET December 2015 Exam

CBSE UGC NET December 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 27 December 2015
Subject: Russian

Paper II Answer Key:

Q01) 1, Q02) 2, Q03) 4, Q04) 1, Q05) 3,

Q06) 4, Q07) 4, Q08) 4, Q09) 2, Q10) 2,

Q11) 4, Q12) 4, Q13) 1, Q14) 3, Q15) 2,

Q16) 3, Q17) 1, Q18) 2, Q19) 2, Q20) 2,

Q21) 1, Q22) 3, Q23) 3, Q24) 2, Q25) 4,

Q26) 2, Q27) 3, Q28) 4, Q29) 4, Q30) 3,

Q31) 4, Q32) 3, Q33) 3, Q34) 1, Q35) 3,

Q36) 2, Q37) 3, Q38) 4, Q39) 3, Q40) 3,

Q41) 3, Q42) 1, Q43) 2, Q44) 3, Q45) 1,

Q46) 2, Q47) 1, Q48) 3, Q49) 2, Q50) 1,

Click Here for Paper III Answer Key


<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET December 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Also See: