Answer Key of Philosophy CBSE UGC NET December 2015 Exam

CBSE UGC NET December 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 27 December 2015
Subject: Philosophy

Paper II Answer Key:

Q01) 3, Q02) 4, Q03) 2, Q04) 4, Q05) 3,

Q06) 2, Q07) 3, Q08) 3, Q09) 2, Q10) 4,

Q11) 2, Q12) 3, Q13) 1, Q14) 3, Q15) 3,

Q16) 3, Q17) 2, Q18) 2, Q19) 3, Q20) 3,

Q21) 2, Q22) 2, Q23) 2, Q24) 3, Q25) 3,

Q26) 4, Q27) 2, Q28) 3, Q29) 4, Q30) 2,

Q31) 3, Q32) 1, Q33) 2, Q34) 2, Q35) 3,

Q36) 4, Q37) 1, Q38) 2, Q39) 2, Q40) 2,

Q41) 3, Q42) 1, Q43) 2, Q44) 3, Q45) 2,

Q46) 3, Q47) 1, Q48) 2, Q49) 3, Q50) 3,

Click Here for Paper III Answer Key


<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET December 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Also See: