Answer Key of Nepali CBSE UGC NET December 2015 Exam

CBSE UGC NET December 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 27 December 2015
Subject: Nepali

Paper II Answer Key:

Q01) 2, Q02) 4, Q03) 4, Q04) 1, Q05) 4,

Q06) 3, Q07) 2, Q08) 4, Q09) 2, Q10) 1,

Q11) 3, Q12) 3, Q13) 3, Q14) 2, Q15) 3,

Q16) 3, Q17) 4, Q18) 2, Q19) 2, Q20) 1,

Q21) 3, Q22) 1, Q23) 2, Q24) 2, Q25) 4,

Q26) 3, Q27) 3, Q28) 3, Q29) 3, Q30) 2,

Q31) 3, Q32) 1, Q33) 2, Q34) 4, Q35) 4,

Q36) 3, Q37) 4, Q38) 3, Q39) 2, Q40) 4,

Q41) 3, Q42) 3, Q43) 2, Q44) 3, Q45) 4,

Q46) 2, Q47) 3, Q48) 2, Q49) 3, Q50) 3,

Click Here for Paper III Answer Key


<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET December 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Also See: