Answer Key of Manipuri CBSE UGC NET December 2015 Exam

CBSE UGC NET December 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 27 December 2015
Subject: Manipuri

Paper II Answer Key:

Q01) 3, Q02) 2, Q03) 4, Q04) 1, Q05) 3,

Q06) 2, Q07) 3, Q08) 1, Q09) 2, Q10) 4,

Q11) 3, Q12) 2, Q13) 1, Q14) 2, Q15) 3,

Q16) 2, Q17) 4, Q18) 3, Q19) 4, Q20) 1,

Q21) 3, Q22) 2, Q23) 4, Q24) 1, Q25) 2,

Q26) 3, Q27) 4, Q28) 1, Q29) 3, Q30) 2,

Q31) 3, Q32) 4, Q33) 2, Q34) 1, Q35) 3,

Q36) 2, Q37) 1, Q38) 2, Q39) 2, Q40) 3,

Q41) 1, Q42) 2, Q43) 3, Q44) 2, Q45) 1,

Q46) 3, Q47) 2, Q48) 3, Q49) 4, Q50) 1,

Click Here for Paper III Answer Key


<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET December 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Also See: