Answer Key of Gujarati CBSE UGC NET December 2015 Exam

CBSE UGC NET December 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 27 December 2015
Subject: Gujarati

Paper II Answer Key:

Q01) 3, Q02) 4, Q03) 2, Q04) 1, Q05) 3,

Q06) 4, Q07) 2, Q08) 1, Q09) 3, Q10) 2,

Q11) 1, Q12) 4, Q13) 3, Q14) 3, Q15) 2,

Q16) 3, Q17) 1, Q18) 1, Q19) 2, Q20) 3,

Q21) 4, Q22) 2, Q23) 1, Q24) 3, Q25) 4,

Q26) 2, Q27) 1, Q28) 2, Q29) 1, Q30) 3,

Q31) 3, Q32) 4, Q33) 1, Q34) 2, Q35) 4,

Q36) 3, Q37) 2, Q38) 1, Q39) 4, Q40) 2,

Q41) 3, Q42) 1, Q43) 4, Q44) 2, Q45) 3,

Q46) 3, Q47) 2, Q48) 1, Q49) 4, Q50) 3,

Click Here for Paper III Answer Key


<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET December 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Also See: