Answer Key of German CBSE UGC NET December 2015 Exam

CBSE UGC NET December 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 27 December 2015
Subject: German

Paper II Answer Key:

Q01) 4, Q02) 2, Q03) 3, Q04) 2, Q05) 1,

Q06) 3, Q07) 2, Q08) 2, Q09) 2, Q10) 3,

Q11) 1, Q12) 2, Q13) 1, Q14) 4, Q15) 1,

Q16) 3, Q17) 4, Q18) 2, Q19) 1, Q20) 1,

Q21) 3, Q22) 2, Q23) 4, Q24) 3, Q25) 1,

Q26) 3, Q27) 1, Q28) 2, Q29) 3, Q30) 3,

Q31) 1, Q32) 2, Q33) 1, Q34) 2, Q35) 2,

Q36) 2, Q37) 4, Q38) 1, Q39) 3, Q40) 2,

Q41) 1, Q42) 4, Q43) 4, Q44) 2, Q45) 3,

Q46) 3, Q47) 4, Q48) 1, Q49) 2, Q50) 2,

Click Here for Paper III Answer Key


<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET December 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Also See: