Answer Key of Assamese CBSE UGC NET December 2015 Exam

CBSE UGC NET December 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 27 December 2015
Subject: Assamese

Paper II Answer Key:

Q01) 2, Q02) 4, Q03) 4, Q04) 1, Q05) 2,

Q06) 4, Q07) 1, Q08) 1, Q09) 1, Q10) 3,

Q11) 3, Q12) 2, Q13) 4, Q14) 2, Q15) 2,

Q16) 4, Q17) 3, Q18) 1, Q19) 3, Q20) 4,

Q21) 1, Q22) 3, Q23) 2, Q24) 1, Q25) 2,

Q26) 4, Q27) 4, Q28) 4, Q29) 1, Q30) 4,

Q31) 3, Q32) 3, Q33) 3, Q34) 4, Q35) 1,

Q36) 4, Q37) 1, Q38) 3, Q39) 2, Q40) 1,

Q41) 1, Q42) 1, Q43) 2, Q44) 3, Q45) 3,

Q46) 2, Q47) 1, Q48) 3, Q49) 4, Q50) 1,

Click Here for Paper III Answer Key


<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET December 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Also See: