Answer Key of Arabie CBSE UGC NET December 2015 Exam

CBSE UGC NET December 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 27 December 2015
Subject: Arabie

Paper II Answer Key:

Q01) 3, Q02) 4, Q03) 1, Q04) 2, Q05) 2,

Q06) 3, Q07) 4, Q08) 1, Q09) 3, Q10) 2,

Q11) 4, Q12) 3, Q13) 1, Q14) 2, Q15) 4,

Q16) 3, Q17) 2, Q18) 1, Q19) 3, Q20) 2,

Q21) 4, Q22) 3, Q23) 1, Q24) 2, Q25) 1,

Q26) 4, Q27) 2, Q28) 3, Q29) 4, Q30) 1,

Q31) 1, Q32) 2, Q33) 4, Q34) 3, Q35) 1,

Q36) 4, Q37) 2, Q38) 3, Q39) 1, Q40) 3,

Q41) 2, Q42) 4, Q43) 3, Q44) 4, Q45) 1,

Q46) 2, Q47) 3, Q48) 2, Q49) 4, Q50) 2,

Click Here for Paper III Answer Key


<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET December 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Also See: