Answer Key of Spanish CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: Spanish

Paper II Answer Key:

Q1 ) 1, Q2 ) 2, Q3 ) 1, Q4 ) 4, Q5 ) 1,

Q6 ) 3, Q7 ) 2, Q8 ) 4, Q9 ) 2, Q10 ) 3,

Q11 ) 1, Q12 ) 3, Q13 ) 4, Q14 ) 1, Q15 ) 2,

Q16 ) 3, Q17 ) 4, Q18 ) 4, Q19 ) 2, Q20 ) 3,

Q21 ) 2, Q22 ) 1, Q23 ) 3, Q24 ) 4, Q25 ) 4,

Q26 ) 4, Q27 ) 2, Q28 ) 1, Q29 ) 1, Q30 ) 3,

Q31 ) 2, Q32 ) 3, Q33 ) 3, Q34 ) 2, Q35 ) 2,

Q36 ) 2, Q37 ) 3, Q38 ) 2, Q39 ) 1, Q40 ) 4,

Q41 ) 1, Q42 ) 4, Q43 ) 3, Q44 ) 4, Q45 ) 2,

Q46 ) 4, Q47 ) 3, Q48 ) 2, Q49 ) 4, Q50 ) 1

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys

Leave a Reply