Answer Key of Psychology CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: Psychology

Paper II Answer Key:

Q1 ) 4, Q2 ) 1, Q3 ) 3, Q4 ) 3, Q5 ) 1,

Q6 ) 1, Q7 ) 4, Q8 ) 4, Q9 ) 1, Q10 ) 4,

Q11 ) 1, Q12 ) 1, Q13 ) 1, Q14 ) 4, Q15 ) 3,

Q16 ) 1, Q17 ) 1, Q18 ) 2, Q19 ) 2, Q20 ) 3,

Q21 ) 3, Q22 ) 4, Q23 ) 2, Q24 ) 3, Q25 ) 2,

Q26 ) 3, Q27 ) 2, Q28 ) 3, Q29 ) 4, Q30 ) 1,

Q31 ) 2, Q32 ) 4, Q33 ) 1, Q34 ) 2, Q35 ) 1,

Q36 ) 2, Q37 ) 1, Q38 ) 2, Q39 ) 3, Q40 ) 4,

Q41 ) 3, Q42 ) 1, Q43 ) 3, Q44 ) 3, Q45 ) 2,

Q46 ) 3, Q47 ) 2, Q48 ) 1, Q49 ) 4, Q50 ) 4

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Leave a Reply

Answer Key of Psychology CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: Psychology

Paper II Answer Key:

Q1 ) 4, Q2 ) 1, Q3 ) 3, Q4 ) 3, Q5 ) 1,

Q6 ) 1, Q7 ) 4, Q8 ) 4, Q9 ) 1, Q10 ) 4,

Q11 ) 1, Q12 ) 1, Q13 ) 1, Q14 ) 4, Q15 ) 3,

Q16 ) 1, Q17 ) 1, Q18 ) 2, Q19 ) 2, Q20 ) 3,

Q21 ) 3, Q22 ) 4, Q23 ) 2, Q24 ) 3, Q25 ) 2,

Q26 ) 3, Q27 ) 2, Q28 ) 3, Q29 ) 4, Q30 ) 1,

Q31 ) 2, Q32 ) 4, Q33 ) 1, Q34 ) 2, Q35 ) 1,

Q36 ) 2, Q37 ) 1, Q38 ) 2, Q39 ) 3, Q40 ) 4,

Q41 ) 3, Q42 ) 1, Q43 ) 3, Q44 ) 3, Q45 ) 2,

Q46 ) 3, Q47 ) 2, Q48 ) 1, Q49 ) 4, Q50 ) 4

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Leave a Reply