Answer Key of Prakrit CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: Prakrit

Paper II Answer Key:

Q1 ) 4, Q2 ) 3, Q3 ) 3, Q4 ) 2, Q5 ) 2,

Q6 ) 2, Q7 ) 1, Q8 ) 1, Q9 ) 2, Q10 ) 1,

Q11 ) 3, Q12 ) 3, Q13 ) 2, Q14 ) 4, Q15 ) 2,

Q16 ) 3, Q17 ) 3, Q18 ) 3, Q19 ) 3, Q20 ) 3,

Q21 ) 2, Q22 ) 4, Q23 ) 4, Q24 ) 2, Q25 ) 2,

Q26 ) 1, Q27 ) 4, Q28 ) 1, Q29 ) 2, Q30 ) 1,

Q31 ) 4, Q32 ) 4, Q33 ) 3, Q34 ) 2, Q35 ) 2,

Q36 ) 2, Q37 ) 4, Q38 ) 1, Q39 ) 4, Q40 ) 1,

Q41 ) 2, Q42 ) 3, Q43 ) 2, Q44 ) 2, Q45 ) 2,

Q46 ) 1, Q47 ) 4, Q48 ) 3, Q49 ) 3, Q50 ) 3

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys

Leave a Reply