Answer Key of Marathi CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: Marathi

Paper II Answer Key:

Q1 ) 3, Q2 ) 4, Q3 ) 4, Q4 ) 1, Q5 ) 2,

Q6 ) 1, Q7 ) 4, Q8 ) 2, Q9 ) 4, Q10 ) 1,

Q11 ) 2, Q12 ) 1, Q13 ) 2, Q14 ) 3, Q15 ) 1,

Q16 ) 3, Q17 ) 2, Q18 ) 3, Q19 ) 3, Q20 ) 2,

Q21 ) 2, Q22 ) 2, Q23 ) 1, Q24 ) 4, Q25 ) 4,

Q26 ) 1, Q27 ) 3, Q28 ) 1, Q29 ) 2, Q30 ) 1,

Q31 ) 3, Q32 ) 2, Q33 ) 3, Q34 ) 1, Q35 ) 4,

Q36 ) 3, Q37 ) 1, Q38 ) 2, Q39 ) 2, Q40 ) 1,

Q41 ) 1, Q42 ) 4, Q43 ) 1, Q44 ) 4, Q45 ) 2,

Q46 ) 3, Q47 ) 2, Q48 ) 2, Q49 ) 1, Q50 ) 3

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys

Show Comments

4 Comments

  1. Vikram Otari
  2. Vikram Otari
  3. Vikram Otari
  4. Vikram Otari

Leave a Reply