Answer Key of Law CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: Law

Paper II Answer Key:

Q1 ) 4, Q2 ) 2, Q3 ) 2, Q4 ) 4, Q5 ) 1,

Q6 ) 2, Q7 ) 3, Q8 ) 3, Q9 ) 1, Q10 ) 4,

Q11 ) 3, Q12 ) 4, Q13 ) 2, Q14 ) 3, Q15 ) 4,

Q16 ) 2, Q17 ) 3, Q18 ) 4, Q19 ) 2, Q20 ) 3,

Q21 ) 1, Q22 ) 4, Q23 ) 3, Q24 ) 2, Q25 ) 4,

Q26 ) 1, Q27 ) 1, Q28 ) 2, Q29 ) 2, Q30 ) 2,

Q31 ) 4, Q32 ) 3, Q33 ) 2, Q34 ) 3, Q35 ) 4,

Q36 ) 1, Q37 ) 2, Q38 ) 4, Q39 ) 2, Q40 ) 3,

Q41 ) 1, Q42 ) 2, Q43 ) 1, Q44 ) 3, Q45 ) 3,

Q46 ) 1, Q47 ) 2, Q48 ) 4, Q49 ) 4, Q50 ) 4

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys

Leave a Reply