Answer Key of Konkani CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: Konkani

Paper II Answer Key:

Q1 ) 2, Q2 ) 3, Q3 ) 4, Q4 ) 1, Q5 ) 2,

Q6 ) 1, Q7 ) 3, Q8 ) 3, Q9 ) 2, Q10 ) 4,

Q11 ) 1, Q12 ) 2, Q13 ) 3, Q14 ) 4, Q15 ) 2,

Q16 ) 1, Q17 ) 2, Q18 ) 3, Q19 ) 3, Q20 ) 2,

Q21 ) 4, Q22 ) 2, Q23 ) 3, Q24 ) 4, Q25 ) 3,

Q26 ) 3, Q27 ) 2, Q28 ) 2, Q29 ) 2, Q30 ) 1,

Q31 ) 3, Q32 ) 3, Q33 ) 1, Q34 ) 4, Q35 ) 4,

Q36 ) 2, Q37 ) 3, Q38 ) 3, Q39 ) 1, Q40 ) 2,

Q41 ) 4, Q42 ) 1, Q43 ) 2, Q44 ) 2, Q45 ) 3,

Q46 ) 4, Q47 ) 3, Q48 ) 1, Q49 ) 2, Q50 ) 2

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys

Leave a Reply