Answer Key of Kashmiri CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: Kashmiri

Paper II Answer Key:

Q1 ) 3, Q2 ) 1, Q3 ) 2, Q4 ) 4, Q5 ) 3,

Q6 ) 2, Q7 ) 1, Q8 ) 3, Q9 ) 4, Q10 ) 2,

Q11 ) 1, Q12 ) 3, Q13 ) 2, Q14 ) 2, Q15 ) 4,

Q16 ) 1, Q17 ) 3, Q18 ) 1, Q19 ) 2, Q20 ) 4,

Q21 ) 4, Q22 ) 3, Q23 ) 2, Q24 ) 1, Q25 ) 3,

Q26 ) 4, Q27 ) 2, Q28 ) 3, Q29 ) 1, Q30 ) 3,

Q31 ) 2, Q32 ) 1, Q33 ) 4, Q34 ) 2, Q35 ) 3,

Q36 ) 1, Q37 ) 3, Q38 ) 4, Q39 ) 2, Q40 ) 1,

Q41 ) 4, Q42 ) 2, Q43 ) 3, Q44 ) 2, Q45 ) 4,

Q46 ) 1, Q47 ) 3, Q48 ) 2, Q49 ) 1, Q50 ) 4

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Leave a Reply