Answer Key of Kannada CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: Kannada

Paper II Answer Key:

Q1 ) 2, Q2 ) 1, Q3 ) 3, Q4 ) 4, Q5 ) 1,

Q6 ) 3, Q7 ) 2, Q8 ) 1, Q9 ) 4, Q10 ) 3,

Q11 ) 2, Q12 ) 1, Q13 ) 4, Q14 ) 3, Q15 ) 2,

Q16 ) 1, Q17 ) 3, Q18 ) 4, Q19 ) 2, Q20 ) 1,

Q21 ) 3, Q22 ) 4, Q23 ) 3, Q24 ) 2, Q25 ) 1,

Q26 ) 3, Q27 ) 4, Q28 ) 2, Q29 ) 1, Q30 ) 4,

Q31 ) 1, Q32 ) 3, Q33 ) 4, Q34 ) 4, Q35 ) 3,

Q36 ) 1, Q37 ) 3, Q38 ) 4, Q39 ) 2, Q40 ) 3,

Q41 ) 1, Q42 ) 4, Q43 ) 2, Q44 ) 3, Q45 ) 1,

Q46 ) 1, Q47 ) 4, Q48 ) 2, Q49 ) 3, Q50 ) 1

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys

Leave a Reply