Answer Key of International and Area Studies CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: International and Area Studies

Paper II Answer Key:

Q1 ) 1, Q2 ) 4, Q3 ) 2, Q4 ) 3, Q5 ) 4,

Q6 ) 3, Q7 ) 3, Q8 ) 4, Q9 ) 4, Q10 ) 1,

Q11 ) 3, Q12 ) 1, Q13 ) 4, Q14 ) 2, Q15 ) 3,

Q16 ) 3, Q17 ) 4, Q18 ) 4, Q19 ) 1, Q20 ) 2,

Q21 ) 1, Q22 ) 2, Q23 ) 1, Q24 ) 2, Q25 ) 1,

Q26 ) 2, Q27 ) 1, Q28 ) 4, Q29 ) 3, Q30 ) 1,

Q31 ) 2, Q32 ) 3, Q33 ) 3, Q34 ) 3, Q35 ) 2,

Q36 ) 1, Q37 ) 1, Q38 ) 1, Q39 ) 2, Q40 ) 2,

Q41 ) 4, Q42 ) 1, Q43 ) 4, Q44 ) 1, Q45 ) 4,

Q46 ) 1, Q47 ) 1, Q48 ) 2, Q49 ) 2, Q50 ) 1

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys

Leave a Reply