Answer Key of History CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: History

Paper II Answer Key:

Q1 ) 1, Q2 ) 3, Q3 ) 4, Q4 ) 2, Q5 ) 3,

Q6 ) 2, Q7 ) 2, Q8 ) 4, Q9 ) 3, Q10 ) 3,

Q11 ) 2, Q12 ) 1, Q13 ) 4, Q14 ) 2, Q15 ) 3,

Q16 ) 3, Q17 ) 4, Q18 ) 3, Q19 ) 1, Q20 ) 2,

Q21 ) 3, Q22 ) 1, Q23 ) 2, Q24 ) 4, Q25 ) 4,

Q26 ) 2, Q27 ) 3, Q28 ) 3, Q29 ) 4, Q30 ) 2,

Q31 ) 4, Q32 ) 2, Q33 ) 2, Q34 ) 2, Q35 ) 4,

Q36 ) 4, Q37 ) 2, Q38 ) 4, Q39 ) 4, Q40 ) 4,

Q41 ) 3, Q42 ) 3, Q43 ) 4, Q44 ) 4, Q45 ) 1,

Q46 ) 4, Q47 ) 3, Q48 ) 2, Q49 ) 1, Q50 ) 2

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys


Leave a Reply