Answer Key of Geography CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: Geography

Paper II Answer Key:

Q1 ) 1, Q2 ) 2, Q3 ) 2, Q4 ) 2, Q5 ) 3,

Q6 ) 4, Q7 ) 3, Q8 ) 3, Q9 ) 4, Q10 ) 3,

Q11 ) 4, Q12 ) 3, Q13 ) 2, Q14 ) 4, Q15 ) 3,

Q16 ) 1, Q17 ) 2, Q18 ) 2, Q19 ) 1, Q20 ) 1,

Q21 ) 4, Q22 ) 4, Q23 ) 4, Q24 ) 1, Q25 ) 2,

Q26 ) 2, Q27 ) 3, Q28 ) 2, Q29 ) 2, Q30 ) 4,

Q31 ) 2, Q32 ) 2, Q33 ) 1, Q34 ) 1, Q35 ) 1,

Q36 ) 1, Q37 ) 2, Q38 ) 3, Q39 ) 3, Q40 ) 2,

Q41 ) 2, Q42 ) 4, Q43 ) 4, Q44 ) 4, Q45 ) 3,

Q46 ) 1, Q47 ) 2, Q48 ) 1, Q49 ) 3, Q50 ) 2

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys

Leave a Reply