Answer Key of French CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: French

Paper II Answer Key:

Q1 ) 2, Q2 ) 1, Q3 ) 4, Q4 ) 3, Q5 ) 1,

Q6 ) 2, Q7 ) 3, Q8 ) 2, Q9 ) 1, Q10 ) 4,

Q11 ) 4, Q12 ) 2, Q13 ) 3, Q14 ) 2, Q15 ) 1,

Q16 ) 2, Q17 ) 4, Q18 ) 3, Q19 ) 2, Q20 ) 3,

Q21 ) 4, Q22 ) 1, Q23 ) 2, Q24 ) 4, Q25 ) 3,

Q26 ) 2, Q27 ) 3, Q28 ) 1, Q29 ) 4, Q30 ) 2,

Q31 ) 2, Q32 ) 3, Q33 ) 1, Q34 ) 2, Q35 ) 1,

Q36 ) 4, Q37 ) 2, Q38 ) 4, Q39 ) 1, Q40 ) 3,

Q41 ) 2, Q42 ) 3, Q43 ) 4, Q44 ) 2, Q45 ) 3,

Q46 ) 4, Q47 ) 1, Q48 ) 3, Q49 ) 2, Q50 ) 3

Click Here for Paper III Answer Key:

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys

Leave a Reply