Answer Key of Arabic CBSE UGC NET June 2015 – www.cbsenet.nic.in

CBSE UGC NET June 2015 Answer Key

Exam: CBSE UGC NET
Date: 28 June 2015
Subject: Arabic

Paper II Answer Key:

Q1) 3, Q2) 4, Q3) 4, Q4) 1, Q5) 2,
Q6) 3, Q7) 4, Q8) 1, Q9) 2, Q10) 4,
Q11) 3, Q12) 2, Q13) 4, Q14) 1, Q15) 4,
Q16) 2, Q17) 1, Q18) 3, Q19) 2, Q20) 4,
Q21) 1, Q22) 3, Q23) 2, Q24) 4, Q25) 1,
Q26) 3, Q27) 2, Q28) 4, Q29) 1, Q30) 3,
Q31) 2, Q32) 4, Q33) 1, Q34) 3, Q35) 2,
Q36) 3, Q37) 1, Q38) 4, Q39) 2, Q40) 3,
Q41) 1, Q42) 4, Q43) 2, Q44) 3, Q45) 2,
Q46) 1, Q47) 3, Q48) 4, Q49) 2, Q50) 1

Paper III Answer Key:

Q1) 2, Q2) 4, Q3) 1, Q4) 3, Q5) 2,
Q6) 3, Q7) 2, Q8) 1, Q9) 2, Q10) 4,
Q11) 3, Q12) 1, Q13) 2, Q14) 4, Q15) 3,
Q16) 1, Q17) 2, Q18) 4, Q19) 1, Q20) 3,
Q21) 2, Q22) 4, Q23) 1, Q24) 3, Q25) 2,
Q26) 1, Q27) 3, Q28) 4, Q29) 2, Q30) 3,
Q31) 1, Q32) 4, Q33) 2, Q34) 3, Q35) 1,
Q36) 4, Q37) 2, Q38) 3, Q39) 1, Q40) 4,
Q41) 3, Q42) 2, Q43) 1, Q44) 4, Q45) 2,
Q46) 1, Q47) 3, Q48) 2, Q49) 1, Q50) 4,
Q51) 2, Q52) 2, Q53) 3, Q54) 4, Q55) 1,
Q56) 3, Q57) 4, Q58) 2, Q59) 1, Q60) 3,
Q61) 2, Q62) 4, Q63) 1, Q64) 2, Q65) 3,
Q66) 4, Q67) 2, Q68) 1, Q69) 4, Q70) 3,
Q71) 1, Q72) 2, Q73) 4, Q74) 3, Q75) 1

<< Go Back to Home Page for CBSE UGC NET June 2015 Paper I, II & III Answer Keys

Leave a Reply